rorporphor.com

ที่ปรึกษาพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สุวรรณภูมิ

GTranslate

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Thai

ประโยชน์ที่บริษัทรักษาความปลอดภัยจะได้รับ

                บริษัท รปภ.จะมีความรู้ความชำนาญในงานด้านรักษาความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการทำหน้าที่สายตรวจบางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหารมาร่วมตรวจพิเศษในเวลากลางคืน แต่ขาดความรู้ความชำนาญในด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั้นอาจขาดความคล่องตัว สิ่งที่ต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจที่เกิดเหตุ เพื่อจะได้มีรายงานผลการตรวจพิสูจน์ เพื่อประโยชน์ในการต่อสู้คดีเป็นไปได้ยาก

               ทีมที่ปรึกษาพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย จึงเสนอแนวทางเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท รปภ.ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรการสืบสวนก้าวหน้า ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร เพื่อให้ได้ทราบขั้นตอนวิธีการดำเนินการและติดต่อประสานอย่างละเอียดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท รปภ.หากเกิดคดีโจรกรรมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่มีมูลค่าสูง เพื่อพิสูจน์เหตุของคดีว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่  มีร่องรอยพยานหลักฐานใดหรือไม่ ทรัพย์สินมีอยู่จริงหรือไม่ จะพิสูจน์ได้อย่างไรการเจรจาต่อรองเรื่องค่าเสียหายจะทำอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท รปภ.เมื่อเกิดกรณีดังกล่าว จะทำให้ลดความสูญเสียลงได้อย่างดี

 

 

บริษัท สุวรรณภูมิเรืองอารักษ์ จำกัด

บริษัท สุวรรณภูมิเรืองอารักษ์ จำกัด

 การก่อตั้ง

                 ก่อตั้ง พ.ศ.2555  โดยพันตำรวจโทเรืองยศ เกษรบัว ผู้ชำนาญด้านการรักษาความปลอดภัยและระบบการพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย จากประสบการณ์เคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำมากกว่า 3 บริษัทที่มีชื่อเสียง และจากประสบการณ์จากงานสืบสวนสอบสวน ในคดีอาญาที่สำคัญ รวมถึงการถวายงานอารักขา ในกองกำกับการอารักขาและถวายความปลอดภัย ทำให้มองเห็นความสำคัญในงานรักษาความปลอดภัยจึงได้มีแนวคิดที่จะ จัดทีมที่ปรึกษาพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ประกอบด้วย ทีมที่ปรึกษานายทหาร นายตำรวจ ที่ผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน ร่วมกันเป็นที่ปรึกษาให้กับ บริษัท สุวรรณภูมิเรืองอารักษ์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัยต่างๆ 

 ที่มาของชื่อบริษัท

                 บริษัท สุวรรณภูมิเรืองอารักษ์ จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษว่า Suvarnabhumirueangarrak Co., Ltd. โดยคำว่า สุวรรณภูมิ หมายถึง แผ่นดินทอง เรืองอารักษ์ หมายถึง ผู้รักษาแผ่นดิน สุวรรณภูมิเรืองอารักษ์  จึงหมายถึง ผู้รักษาแผ่นดิน (สีกากี) ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ นั่นเอง

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง/ภารกิจ/ธุรกิจ/วิสัยทัศน์

1.วัตถุประสงค์การก่อตั้ง: สุวรรณภูมิเรืองอารักษ์ ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้คำแนะนำกรณีสืบสวนเหตุโจรกรรมโดยเฉพาะ

 2.ภารกิจ: สุวรรณภูมิเรืองอารักษ์ จะดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านการรักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทรักษาความปลอดภัย ให้ความรู้คำแนะนำในการสืบสวนเหตุโจรกรรม การแสวงหาพยานหลักฐาน เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

3ธุรกิจของสุวรรณภูมิเรืองอารักษ์: www.rorporphor.com เป็นที่ปรึกษาพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

4วิสัยทัศน์: สุวรรณภูมิเรืองอารักษ์ จะเป็นผู้นำในการพัฒนาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยเน้นในด้านการสืบสวนสอบสวนเหตุโจรกรรมโดยเฉพาะ

  

 

 

 

โลโก้ และสีของบริษัท

                 เนื่องจากกลุ่มผู้ก่อตั้งเป็นนายตำรวจ นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ,โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงใช้สัญลักษณ์กระบี่ไขว้  ต้นโพธิ์ใหญ่ หมายถึง ศีลธรรมอันดีงามสัจจะความจริง ความถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา  เพชร หมายถึง ความแข็งแกร่ง ยึดมั่นในอุดมการณ์และมาตรการที่เข้มแข็ง ดาวแปดแฉก หมายถึง ตำรวจ  วงกลม หมายถึง การไม่มีที่สิ้นสุดเป็นนิรันดร์

สีหลักของโลโก้ของสุวรรณภูมิเรืองอารักษ์ คือ พื้นสีขาว ตัวอักษร สีแดง  สีแดง คือ ชาติ  สีขาวคือ ศาสนา